Poistenie za škodu Právnických osôb

Veľmi dôležitá zložka poistenia pre subjekty verejnej správy a samosprávy. Pri riešení sporov o náhradu škody. Obce a mestá sú často konfrontované so žiadosťami o náhradu škody pri:

 • Úrazoch na komunikáciách v ich správe
 • Poškodení motorových vozidiel na pozemných komunikáciách
 • Úrazoch v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti samospráv
 • Rôznych udalostiach

Podmienky poistenia PKF nastavila tak, aby kryli:

 • Všetky činnosti poisteného v zmysle zákona č. 369/1990 Zz
 • Všetky činnosti poisteného v zmysle zákona č. 211/2001 Zz
 • Škody na komunikáciách a chodníkoch
 • Enviromentálne škody
 • Finančné škody
 • Škody priznané na základe súdnych sporov i mimosúdneho vyrovnania
 • Náš tím odborníkov vytvoril podmienky pre uchádzačov tak, aby zahŕňali všetky riziká, s ktorými sa samospráva môže stretnúť. Okrem bežne
  Viac Info
 • Odcudzenie a vandalizmus: Poistením je krytý vonkajší a vnútorný vandalizmus. Poistenie proti sprejerom Poistenie na prvé riziko (úspora peňazí) Krádež
  Viac Info
 • Často sa stáva, že elektronické a strojné zariadenia (napr. kancelárska technika, ČOV a iné) býva poškodená vplyvom nepredvídaných udalostí pre
  Viac Info
Nahraj Viac Podrž SHIFT Nahraj všetko Nahraj všetko